ಶ್ಯಾಮಲೆ ಇಂದು ತನ್ನ ಬಿಗಿಯಾದ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೂರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ