ಕರ್ವ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಮಗು ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪುಸಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ