ಚರ್ಮದ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಮಾದಕ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ಮೋಹಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ