ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸ್ಟೆಪ್‌ಡ್ಯಾಡ್ ಅವಳ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ