ಸೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಿನದಂದು ಮನುಷ್ಯ ಐರಿಶ್ ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮೂರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಫಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ