ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ