ದುರ್ಬಲವಾದ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಅವಳ ಕಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾಳೆ